REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ „ZBITASZYBKA.SHOP”


 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Poszczególne wyrażenia użyte w treści niniejszego Regulaminu oznaczają:

 1. Administrator / Administrator Platformy internetowej - Hospitel - Daniel Czyżewski, al. Zwycięstwa 235/4 81-521 Gdynia, NIP 5871693865, REGON 364844701.
 2. Ceny - wszystkie ceny podane na Platformie internetowej są podawane w polskiej walucie (PLN), są cenami brutto. Podane ceny Towaru nie zawierają kosztu dostawy, uzależnionego od wybranego przez Klienta sposobu jej realizacji.
 3. Faktura korygująca – dokument wystawiany w przypadku, gdy po wystawieniu faktury i wykonaniu umowy, doszło do zmiany kwoty należnej i kwoty podatku (np. w związku z odstąpieniem od umowy).
 4. Klient - osoba fi zyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której usta- wa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na od- ległość.
 5. Konsument - konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Konto - zbiór danych dotyczący Klienta oraz składanych przez niego zamówień i za- wieranych umów, przechowywanych na Platformie internetowej oraz w systemie telein- formatycznym Sprzedawcy, przy użyciu którego Klient może składać zamówienia i za- wierać umowy.
 7. Platforma internetowa - serwis internetowy prowadzony przez Administratora, do- stępny pod adresem: https://zbitaszybka.shop/, za pośrednictwem którego Klient ma możliwość zapoznania się z informacjami o Towarze oraz możliwość dokonania jego zakupu.
 8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 9. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży na odległość zawieranych za pośrednictwem Platformy internetowej, prawa i obowiązki stron takich umów i zasady postępowania reklamacyjnego.
 10. Sprzedawca – Hospitel Daniel Czyżewski z siedzibą w Gdyni 81-525 Aleja Zwycię- stwa 257 NIP 587-169-38-65 zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel. 792 11 44 44, bok@zbitaszybka.pl
 11. Towar/Towary - rzecz ruchoma, którą Klient może kupić za pośrednictwem Platformy internetowej. Towary oferowane na Platformie internetowej są fabrycznie nowe, wolne od wad fi zycznych oraz prawnych.
 12. Treści - wszelkie umieszczone na stronach internetowych Platformy internetowej in- formacje, materiały, oznaczenia, logotypy, opisy, grafi ki, nagrania audio-video lub zdję- cia, w tym
 13. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru zawierana za pośred- nictwem Platformy internetowej.


DOKUMENTACJA

 1. Na Towary zamówione za pośrednictwem Platformy internetowej wystawiane są para- gony fiskalne lub faktury VAT. W przypadku, gdy Klient będący osobą fizyczną dokonu- je zakupu przy użyciu danych firmowych dotyczących prowadzonej działalności gospo- darczej, przyjmuje się, że zakup dokonywany jest w związku z taką działalnością i fak- tura wystawiona będzie na Klienta jako przedsiębiorcę.
 2. Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz Faktur korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz Faktur korygujących w formie elek- tronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz Faktur korygujących drogą elektroniczną, przez odznaczenie zgody w profilu Klienta po zalogowaniu na stronach Platformy internetowej.
 3. Po otrzymaniu Towaru przez Sprzedawcę, w wypadku odstąpienia od Umowy sprzeda- ży na odległość przez Konsumenta oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana Faktura korygująca (faktura elektroniczna) wraz z prośbą o jej potwierdzenie. W przypadku braku potwier- dzenia Faktury korygującej w terminie 5 dni od daty otrzymania pierwszej wiadomości, Klient otrzyma kolejną wiadomość z prośbą o potwierdzenie Faktury korygującej.


KONTO KLIENTA

 1. Klient uzyskuje dostęp do Konta po dokonaniu rejestracji.
 2. Aby założyć Konto, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronach Plat- formy internetowej.
 3. W trakcie rejestracji Konta Klient podaje swoje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wy- biera hasło. Klient może również podać numer telefonu. Klient zapewnia, że dane wprowadzone przez niego w formularzu rejestracyjnym, są prawdziwe.
 4. Rejestracja Konta wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz potwierdzenia tego faktu na formularzu rejestracyjnym.
 5. Założenie i utrzymanie Konta jest darmowe.
 6. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez wprowadzenie loginu i hasła us- tanowionych w formularzu rejestracyjnym.
 7. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu ja- kichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Administra- tora Platformy internetowej.


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może złożyć zamówienie przy użyciu Konta lub wybierając opcję zakupu bez re- jestracji.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
 3. wybrać Towar stanowiący przedmiot zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 4. zalogować się do Konta lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez reje- stracji;
 5. jeżeli Klient wybrał złożenie zamówienia bez rejestracji - wypełnić formularz zamó- wienia dostępny na Platformie internetowej poprzez wpisanie danych odbiorcy za- mówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać sposób dosta- wy Towaru, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia;
 6. zapoznać się z Regulaminem Platformy internetowej oraz potwierdzić fakt zapozna- nia się z Regulaminem oraz jego akceptacji przez Klienta poprzez odznaczenie od- powiedniego pola w treści formularza zamówienia;
 7. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
 8. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 9. Umowa sprzedaży na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą:
 10. kliknięcia przez Klienta przycisku “Zamawiam i płacę” - w przypadku wyboru płatności za pobraniem;
 11. dokonania zapłaty za zamówiony Towar - w przypadku wyboru płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą.
 12. Klient może również złożyć zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu biura ob- sługi klienta wskazanym na stronach Platformy internetowej. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, nu- mer NIP (dotyczy wyłącznie Kupujących będących przedsiębiorcami i służy wystawie- niu faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i Ceny zamówiony- ch Towarów.
 13. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż wraz z dostawą Towaru, wyda Konsumentowi dokument Umowy sprzedaży na odległość lub potwierdzenie jej zawarcia utrwalone na papierze lub, za zgodą Klienta, na innym trwałym nośniku (np. w formie elektronicznej).


PŁATNOŚCI


Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 1. Najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Klient zostaje poinformowany o łącznej Cenie Towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym o kosztach dostawy Towaru a także o dostępnych sposobach płatności.
 2. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Klient zo- stanie o tym poinformowany najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.
 3. Klient dokonuje płatności za Towar w sposób wskazany w zamówieniu.
 4. Płatność w ramach Platformy internetowej może zostać dokonana w jeden z następu- jących sposobów:
 • Płatność za pobraniem
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne
 • Płatność kartą płatniczą
W przypadku wyboru przez Klienta:
 • płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą - Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 1 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;
 • płatności za pobraniem - Klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Klient zostaje poinformowany o możliwych sposobach, kosztach, przewidywanych terminach dostawy oraz o ewentual- nych ograniczeniach dotyczących dostawy danego Towaru.
 2. Zamówione Towary są dostarczane w jeden z następujących sposobów wskazanych przez Klienta w treści zamówienia:
 3. przesyłka pocztowa,
 4. przesyłka pocztowa pobraniowa,
 5. przesyłka kurierska,
 6. przesyłka kurierska pobraniowa,
 7. odbiór osobisty dostępny pod adresem Sprzedawcy,
 8. odbiór zamówienia w paczkomacie.
 9. W przypadku wskazania przez Klienta, w chwili składania zamówienia, że zamówienie ma zostać odebrane osobiście u Sprzedawcy, Towar pozostaje gotowy do odbioru przez kolejne pięć (5) dni od daty doręczenia Klientowi wiadomości elektronicznej potwierdzającej gotowość Towaru do odbioru u Sprzedawcy.
 10. W przypadku, gdy Klient nie odbierze Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca może w terminie 30 dni od wystąpienia takiej okoliczności odstąpić od Umowy sprzedaży na odległość przesyłając oświadczenie o odstąpieniu pocztą elektroniczną na adres email Klienta wskazany w zamówieniu. W przypadku gdy, Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zosta- nie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem poniższych punktów niniejszego Regulaminu), w sposób wybrany przez Klienta w tre- ści zamówienia.
 11. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin a zamówienie jest wydawane/wysyłane po skompleto- waniu wszystkich Towarów wchodzących w skład zamówienia.
 12. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
 13. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektron- iczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
 14. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem lub przy odbiorze osobistym - od dnia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość.


KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Konsument może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy sprzedaży na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż prze- woźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży na odległość składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formula- rza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014
 4. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w następujący sposób:
 6. przesyłką pocztową lub kurierską na adres Sprzedawcy (dane kontaktowe Sprzedaw- cy zostały określone w pkt 10.1 Regulaminu),
 7. drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy (dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w pkt 10.1 Regulaminu),
 8. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość:
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia


otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 3. Konsument jest zobowiązany odesłać Towar na adres Sprzedawcy (dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w pkt 10.1 Regulaminu) niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstą- pieniu od umowy. Powyższy termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle To- war przed upływem tego terminu.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 5. Konsument odpowiada względem Sprzedawcy tylko za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w sz- czególności w odniesieniu do umów, w których przedmiotem są Towary, które po ich dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


GWARANCJA PRODUCENTA

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży na odległość.
 2. Towary oferowane na Platformy internetowej mogą być objęte gwarancją producenta, gdy jest to zaznaczone w opisie produktu na stronach Platformy internetowej. W przy- padku, kiedy z Towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują wskazane w niej, autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz w opisie danego Towaru na stronie producenta.
 3. Przed odbiorem Towaru należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w trakcie transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz niezwłocznie skontakto- wać się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA WADY TOWARU


 1. W ramach zawartej Umowy sprzedaży na odległość Sprzedawca ma obowiązek do- starczyć Klientowi zamówiony Towar wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.
 2. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowie- dzialność za wady sprzedanego Towaru na zasadach opisanych w art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (rękojmia).


 1. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:
 2. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady sprzedanego Towaru jest wyłączona;
 3. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą (rzeczywiste straty bez utraconych korzyści);
 4. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości danego zamówienia;
 5. Klient obowiązany jest do zbadania dostarczonego Towaru w terminie 7 dni od dnia jego dostarczenia, w celu zweryfikowania zgodności (ilościowej i jakościowej) Towaru z Umową sprzedaży na odległość i zgłoszenia Sprzedawcy w powyższym terminie wszelkich zastrzeżeń, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w przy- szłości.
 6. Wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje poprzez złożenie przez Klienta zgłoszenia wady zakupionego Towaru.
 7. Zgłoszenie wady powinno zawierać: (i) precyzyjne wskazanie Towaru, którego zgło- szenie dotyczy, (ii) dokładny opis wady Towaru, (iii) datę wykrycia wady, (iv) wskaza- nie oczekiwanego przez Klienta sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Zgłoszenia wady dokonuje się na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 10.1 niniejszego Regulaminu.
 9. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia reklama- cyjnego oraz zwrotu wadliwego Towaru.
 10. Zwrot wadliwego Towaru w ramach procedury reklamacyjnej jest bezpłatny.
 11. Zwrot wadliwego Towaru w ramach procedury reklamacyjnej odbywa się w następu- jący sposób:
 12. Klient może wysłać Towar na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem kuriera, pod wa- runkiem, że zostanie poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji, za- mieszczony na Platformie internetowej albo
 13. Klient dostarcza Towar własnym staraniem na adres Sprzedawcy.
 14. W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, Klient powinien dostarczyć Towar do Sprzedawcy w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym Towar został ode- brany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w sz- czególności dokumentacją, sterownikami, kablami itp. Klient może dostarczyć Towar również w opakowaniu zastępczym o ile będzie ono zapewniało odpowiedni poziom ochrony Towaru w trakcie transportu.
 15. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o załączenie do reklam- owanego Towaru kopii dowodu zawarcia Umowy sprzedaży na odległość.
 16. Zgłoszona wada Towaru podlega weryfikacji przez Sprzedawcę. W przypadku zgło- szenia niezasadnej reklamacji, tj. gdy istnienie wady Towaru nie zostanie potwierdzo- ne lub gdy jednoznacznie ustalono, iż wada Towaru powstała z winy Klienta, Sprze- dawca może żądać od Klienta zwrotu kosztów przesyłki Towaru.
 17. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że naprawa Towaru wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym Klient zobowią- zany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych znajdujących się na nośniku/wprowadzonych do pamięci urządzenia stanowiącego reklamowany Towar. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wskazane powyżej dane.


OPINIE I KOMENTARZE

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści dostępne na stronach Platformy interneto- wej, w tym w szczególności rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.
 2. Klient zamieszczając na Platformie internetowej swoje własne Treści, w tym w szcze- gólności komentarze, oceny lub opinie zobowiązuje się nie umieszczać Treści bez- prawnych, naruszających dobre obyczaje lub Treści, które zawierają linki do ze- wnętrznych stron internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osób trzecich.

10.2. W przypadku powzięcia przez Administratora informacji o bezprawnym charakterze Treści umieszczonych przez Klienta na Platformie internetowej Administrator może zablokować dostęp do takich Treści lub je usunąć.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2.2.2020 roku.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian Regulamin w zmienionym brzmieniu obowiązuje wy- łącznie w odniesieniu do zamówień złożonych po wejściu w życie danej zmiany. W odniesieniu do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmiany obowiązuje do- tychczasowa wersja Regulaminu.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca nie wyraża zgody na branie udziału w postępowaniach w sprawie poza- sądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsu- menckich.
 5. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami do rozstrzygania sporów związa- nych z Umowami sprzedaży na odległość zawartymi za pośrednictwem Platformy internetowej wyłącznie właściwy jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Korzystanie z Platformy internetowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Procesor 1GHz, RAM 1GB


Zapisano zmiany
Brak połączenia z internetem!