Polityka prywatności

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

1.1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest DIVENTI - Łukasz Dąbek, ul. 

Tomasza Michałka 22, 37-300 Leżajsk, NIP 8161539872, REGON 180480374 

1.2. Mogą się Państwo z nami skontaktować: 

1.2.1. listownie na adres: Tomasza Michałka 22 37-300 Leżajsk 

1.2.2. mailowo na adres: zbitabok@gmail.com 

2. JAKIE DANE PRZETWARZAMY W RAMACH PLATFORMY INTERNETOWEJ “ZBITASZYBKA.SHOP” 

I W JAKI SPOSÓB JE POZYSKUJEMY? 

2.1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które podadzą nam Państwo w szczególności w formularzu zamówienia lub w formularzu rejestracji konta lub zapisując się do newsle era lub wysyłając do nas wiadomość. 

2.2. Przechowujemy także dane dotyczące dokonywanych przez Państwa transakcji oraz historię korespondencji i kontaktów z nami, aktywności na naszych stronach internetowych. Są to dane takie jak oglądane towary, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty. 

2.3. Zbieramy również wystawiane przez Państwa opinie o zrealizowanych zamówieniach oraz o 

pla ormie internetowej ZBITASZYBKA.SHOP. 

3. W JAKIM CELU POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE JE WYKORZYSTUJEMY 

ORAZ PRZEZ JAKI OKRES? 

3.1. Państwa dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu: 

3.1.1. podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy sprzedaży na odległość ze sprzedawcą oferującym swoje towary za pośrednictwem pla ormy internetowej ZBITASZYBKA.SHOP (dalej „Sprzedawca”), np. dokonania wyceny lub powiadomienia o dostępności towaru) - art. 6 ust. 1 b) RODO 

- przez czas niezbędny do wykonania tych działań; 

3.1.2. zawarcia przez Państwa ze Sprzedawcą za pośrednictwem pla ormy internetowej 

ZBITASZYBKA.SHOP umowy sprzedaży na odległość oraz jej wykonania - art. 6 ust. 1 b) RODO 

- przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu; 

3.1.3. wykonania ciążących na nas lub na Sprzedawcach obowiązków prawnych – podstawa prawna 

art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących m.in.: 

3.1.3.1. obowiązki Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady 

- przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi; 

3.1.3.2. obowiązki Sprzedawcy z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy 

- przez czas wykonania obowiązków z tych tytułów; 

3.1.3.3. obowiązki Sprzedawcy związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości 

- do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich 

przechowywania określony przepisami podatkowymi i o rachunkowości; 

3.1.3.4. przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych 

wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych 

- przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu; 

3.1.4. realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub Sprzedawcy, z którym za pośrednictwem pla ormy internetowej ZBITASZYBKA.SHOP zawarli Państwo umowę sprzedaży na odległość - podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadku: 

3.1.4.1. ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń 

- do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży zawartej na odległość lub działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu); 

3.1.4.2. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych 

- przez okres trwania działań przed zawarciem umowy oraz do czasu wykonania umowy, a następnie nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy; 

3.1.4.3. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji 

- przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży na odległość lub działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych; 

3.1.4.4. wsparcia obsługi klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze 

składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków 

- przez okres trwania umowy sprzedaży na odległość lub do czasu zakończenia działań 

podjętych na żądanie przed zawarciem umowy; 

3.1.4.5. w celach marke ngowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o naszych promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych 

- przez okres trwania umowy sprzedaży na odległość do czasu jej wykonania; 

3.1.4.6. ochrony przed próbami oszustwa 

- przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie. 

3.2. Możemy przetwarzać Państwa dane także na podstawie udzielonej nam zgody w celach w niej określonych (w tym np. na podstawie zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marke ngowych, w tym profilowania) 

- do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu zgody do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na jej podstawie i ustania naszej odpowiedzialności z 

tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, (tj. dla realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 f) RODO) oraz wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych (tj. dla realizacji obowiązku prawnego art. 6 ust. 1 c) RODO). 

4. CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAĆ NAM SWOJE DANE? 

4.1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Ich podanie nie jest 

obowiązkiem ustawowym, lecz może być obowiązkiem jedynie umownym. 

4.2. Państwa dane osobowe mogą być jednak niezbędne np. do: 

4.2.1. złożenia zamówienia za pośrednictwem pla ormy internetowej ZBITASZYBKA.SHOP i dostawy 

zamówionego towaru lub 

4.2.2. założenia konta internetowego na pla ormie internetowej ZBITASZYBKA.SHOP lub 

4.2.3. przesłania Państwu newsle era lub 

4.2.4. wystawienia faktury z tytułu zrealizowanych na Państwa rzecz zamówień złożonych za 

pośrednictwem pla ormy internetowej ZBITASZYBKA.SHOP lub 

4.2.5. obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia przez sprzedawcę Państwa reklamacji lub oświadczeń o 

odstąpieniu od umowy i wykonania obowiązków z tych tytułów lub 

4.2.6. obsługi i załatwienia spraw, z którymi się do nas Państwo zwrócicie przed zawarciem umowy 

lub po jej zakończeniu. 

5. KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE? 

5.1. Państwa dane możemy przekazać następującym odbiorcom: 

5.1.1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc 

zapewnić niezakłócone funkcjonowanie portalu internetowego ZBITASZYBKA.SHOP; 

5.1.2. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane osobowe i uczestniczącym w 

wykonywaniu naszych czynności, tj.: 

5.1.2.1. Sprzedawcom, z którymi za pośrednictwem pla ormy internetowej ZBITASZYBKA.SHOP zawarli Państwo umowy sprzedaży na odległość lub do których kierujecie Państwo korespondencję dotyczącą towarów oferowanych przez nich za pośrednictwem pla ormy internetowej ZBITASZYBKA.SHOP - w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży na odległość z poszczególnymi Sprzedawcami za pośrednictwem pla ormy internetowej ZBITASZYBKA.SHOP lub w celu prowadzenia przez Państwa korespondencji ze Sprzedawcami towarów oferowanych na pla ormie internetowej ZBITASZYBKA.SHOP; 

5.1.2.2. naszym podwykonawcom wspierającym nas np. w obsłudze korespondencji lub w procesie 

obsługi klienta; 

5.1.2.3. agencjom reklamowym lub innym podmiotom prowadzącym lub organizującym lub współpracującym lub pośredniczącym w prowadzeniu lub organizacji naszych akcji marke ngowych, w tym kampanii reklamowych, związanych z promocją lub rozwojem pla ormy internetowej ZBITASZYBKA.SHOP; 

5.1.2.4. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym pla ormy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych; 

5.1.2.5. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, lub pomoc 

prawną, podatkową, rachunkową; 

5.1.2.6. podmiotom badawczym działającym na nasze zlecenie. 

6. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA? 

6.1. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych: 

6.1.1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w tym prawo do informacji o Państwa danych 

osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych; 

6.1.2. prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia 

danych niekompletnych; 

6.1.3. prawo usunięcia danych osobowych; 

6.1.4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

6.1.5. prawo do przeniesienia danych osobowych; 

6.1.6. prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych; 

6.1.7. prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu 

na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6.1.8. prawo do sprzeciwu wobec: 

6.1.8.1. przetwarzania przez nas Państwa danych na potrzeby marke ngowe, w tym wobec tzw. profilowania (tj. sprzeciwu wobec przekazywania Państwu informacji o promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Państwa danych dla celów marke ngowych; 

6.1.8.2. przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. 

6.2. Swoje prawa wymienione w powyższym punkcie możecie Państwo realizować w każdym czasie, 

występując z odpowiednim żądaniem. 

6.3. Z żądaniami, o których mowa powyżej, możecie Państwo wystąpić do nas poprzez przekazanie 

pisemnego oświadczenia zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi w pkt 1.1 powyżej. 

6.4. Mamy obowiązek udzielenia Państwu informacji o działaniach podjętych w związku z Państwa 

żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. 

6.5. W terminie miesiąca od otrzymania Państwa żądania, musimy Państwa jednak poinformować o 

takim przedłużeniu terminu z podaniem jego przyczyn. 

6.6. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Państwa żądaniami, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - poinformujemy Państwa o powodach nie podjęcia 

działań oraz możliwości wniesienia przez Państwa skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. 

6.7. Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Państwa tożsamości w związku ze zgłoszeniem żądania, możemy poprosić Państwa o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia. 

6.8. Udzielimy Państwu informacji, o których mowa powyżej, na piśmie, według naszego wyboru listem poleconym na podany przez Państwa adres pocztowy lub drogą elektroniczną na podany przez Państwa adres e-mail, za wyjątkiem przypadków gdy: 

6.8.1. przekażecie nam Państwo swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądacie Państwo udzielenia informacji w innej formie - wówczas przekażemy Państwu informacje na podany przez Państwa adres e-mail; 

6.8.2. zażądacie Państwo udzielenia informacji ustnie i innymi sposobami zostanie potwierdzona 

przez nas Państwa tożsamość - wówczas udzielimy Państwu informacji ustnie. 

6.9. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Państwa żądaniami są wolne od opłat. Jeżeli jednak Państwa żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli: 

6.9.1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, 

komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo 

6.9.2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. 

6.10. Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Państwa żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą pomimo podjętych prób). 

6.11. Na Państwa żądanie, poinformujemy Państwa o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić. 


Zapisano zmiany
Brak połączenia z internetem!